دانلود راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۰)

دانلود راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (۱۳۹۰)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی ۱۳۹۰ از سال 1366 مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی- نظارت- اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدرج وضع و الزامی شد. در حال حاضر

دانلود راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه

دانلود راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه

راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان کتابی را تحت عنوان راهنمای قالب بندی ساختمان‌های بتن آرمه جهت آشنایی مهندسان با روش‌های قالب بندی سازه‌های بتنی و طراحی

دانلود راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: اصولا ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان با رعایت ایجاز و اختصار تدوین می شود و این وظیفه راهنماها و مدارک توضیحی است که به درک صحیح‌تر مقررات

دانلود راهنمای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان- ۱۳۹۲

دانلود راهنمای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان- ۱۳۹۲

راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان دانلود راهنمای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان: وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان را که بخشی از مدارک فنی ساختمانی

دانلود راهنمای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۲)- تأسیسات بهداشتی

دانلود راهنمای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۲)- تأسیسات بهداشتی

راهنمای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان راهنمای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان: مسائل برقی و مکانیکی در ساختمان برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان یکی از مواد آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران و

دانلود راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی

دانلود راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی

  راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی: اصولاً ضوابط مندرج در مقررات ملی صاختمان با رعایت ایجاز و اختصار تدوین میشوند و این وظیفه راهنماها و مدارک توضیحی است که به درک صحیحتر مقررات ملی ساختمان

دانلود راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

دانلود راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: حدود یک دهه از انتشار اولین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) می گذرد، خوشبختانه این مبحث توانسته جای خود را در میان