آزمون ورود به حرفه مهندسان

آزمون ورود به حرفه مهندسان

منابع آزمون نظام مهندسی

مقررات ملی ساختمان
مقررات ملی ساختمان
راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
استاندارد 2800 ایران
منابع معتبر آزمون نظام مهندسی

آرشیو کتب و نشریات فنی و مهندسی

سری منابع آموزشی شهرداری ها
نشریات سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور
نشریات نظام فنی و اجرایی کشور
نشریات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

قوانین و مصوبات

مصوبات کمیسیون هم ارزی
مصوبات کمیسیون هم ارزی
مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار
آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی

محصولات

جزوه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
تیترواژه آزمون نظام مهندسی
تیترواژه آزمون نظام مهندسی
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی