دانلود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دانلود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از زمان به وجود آمدن اولین مقررات در حوزه معماری و شهرسازی به صورت مدون در دوره پهلوی اول تا کنون، بیش از 80 سال میگذرد. از تصویب این قانون (قانون احداث و توسعه