دانلود سری منابع آموزشی شهرداری ها

دانلود سری منابع آموزشی شهرداری ها

سری منابع آموزشی شهرداری ها به منظور انتشار دست آوردهای جدید علمی و عملی در زمینه های مختلف مدیریت شهری مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به انتشار کتب آموزشی تحت