طراحی معماری, نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

مبانی طراحی کلینیک های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی

مبانی طراحی کلینیک های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی

کلینیک دامپزشکی

جهت طراحی کلینیک دامپزشکی ابتدا میبایست اطلاعاتی در مورد کلینیک های دامپزشکی و فعالیت ها و خدماتی که در آنها ارائه میشوند ارائه داد، کلینیک دامپزشکی مؤسسه ای است برای تشخیص بیماری دام و طیور و درمان آن و یا کمک به بهبود وضع دام بیمار، مصدوم و یا مجروح و یا حذف دام و طیور بیمار و جلوگیری از ابتلای سایر دام ها به یک بیماری یا عارضه نامشخص، همچنین تشخیص بیماری شایع در یک گله از روی لاشه دامهای تلف شده از وظایف کلینیک های دامپزشکی است. در کلینیک دامپزشکی همچنین اعمالی به منظور جلوگیری از صدمه زدن دام ها به انسان و یا دامهای دیگر (مانند قطع شاخ و …) و یا رفاه بیشتر دام (اصلاح سم و غیره) و یا مقاصد خاص دیگر مانند رفع سخت زایی دامهای آبستن انجام میگیرد.

 

ضوابط طراحی کلینیک دامپزشکی

گزارش حاضر نتایج مطالعات شناسایی منظور شده در قرارداد خدمات مهندسی تهیه ضوابط و مشخصات فنی ساختمانها و تیپ کردن نقشه های اجرایی کلینیک های دامپزشکی و آزمایشگاه های دامی در اقلیم های مختلف ایران است که بر اساس برنامه توسعه خدمات بهداشتی دام و دامپزشکی در سطح کشور انجام گرفته و شامل مجموعه اطلاعاتی درباره ضوابط و مشخصات فنی، فضاها، سطوح و روابط بین بخش ها و اجزای تشکیل دهنده ساختمانهای دامپزشکی می باشد که حاصل از بررسی وضع موجود کیلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی کشور و با توجه به منابع علمی داخلی و خارجی و همچنین اظهار نظر کارشناسان و متخصصین مربوطه تهیه و تنظیم گردیده است.

 

نشریه ۱۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشریه ای که پیش رو دارید ضمن اینکه در فصول نه گانه آن مبانی مطالعات اقلیم شناسی و مکان یابی و فضاهای داخلی اصلی و پشتیبانی کلینیک ها و آزمایشگاه دامی را مورد بحث قرار می دهد. نقشه های همسان اجرایی کلینیک های دامپزشکی و آزمایشگاه های دامپزشکی را نیز ارائه مینماید. هدف اصلی نشریه شناسایی و تعیین اعداد و ارقام اول ضوابط و معیارهای فنی جهت طراحی ساختمانی و تأسیسات فنی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی در مرحله تفصیلی است.

 

فهرست مطالب نشریه ۱۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر می باشد:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: انواع کلینیک های دامپزشکی و آزمایشگاه دامی

فصل سوم: مطالعات اقلیم شناسی برای ساختمانهای کلینیک و آزمایشگاه دامپزشکی

فصل چهارم: شرایط کلی مکان یابی و تشریح بخشهای مختلف کلینیک دامپزشکی

فصل پنجم: مکان یابی و طراحی فضاهای کلینیک و آزمایشگاه دامپزشکی

فصل ششم: آزمایشگاه دامپزشکی

فصل هفتم: ساختمان ها فضاهای پشتیبانی کلینیک و آزمایشگاه دامپزشکی

فصل هشتم: تأسیسات مکانیکی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی

فصل نهم: تأسیسات الکتریکی کلینیکهای دامپزشکی و آزمایشگاه های دامی

 

 

مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی

دانلود نشریه ۱۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

 

دیدگاه بگذارید

avatar