تأسیسات برقی ساختمانها

راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: اصولا ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان با رعایت ایجاز و اختصار تدوین می شود و این وظیفه راهنماها و مدارک توضیحی است که به درک صحیح‌تر مقررات ملی ساختمان یاری رسانده و موجب توسعه و ترویج آن شوند.

کتاب حاضر با هدف توضیح و تشریح مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها» تهیه و تدوین گردیده است. راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان به طور کامل در هیچ یک از طبقه‌بندی های کتابهای فنی از آموزشی، مقرراتی و آیین‌نامه‌ای و مانند آنها جای نمی‌گیرد اما کمابیش بی شباهت به همه آنها هم نیست.

در هر حال هدف اصلی از تألیف راهنمای مبحث سیزدهم کمک به استفاده کنندگان مقررات مبحث سیزدهم از طریق شناساندن بخشی از استاندارد IEC 60364 (تأسیسات الکتریکی ساختمانها) و دیگر مدارک تهیه شده به وسیله کمیته فنی IEC-TC-64 است زیرا مطالب کتاب با توضیحاتی همراه است که مقررات فاقد آن است. بنابراین مطالعه این کتاب به تمامی داوطلبان آزمون نظام مهندسی، به خصوص داوطلبان رشته تأسیسات برقی اکیداً توصیه می شود. نسخه PDF کتاب راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان از لینک زیر قابل دریافت است.

راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

دانلود

دانلود راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

دیدگاه بگذارید

avatar