دانلود آیین نامه طراحی راه های شهری

دانلود آیین نامه طراحی راه های شهری

آیین نامه طراحی راه های شهری آیین نامه طراحی راه های شهری یکی از مهمترین منابع آزمون نظام مهندسی برای داوطلبان رشته ترافیک است. این آیین نامه که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین شده است مشتمل بر

دانلود کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان- دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

دانلود کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان- دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در سالهای اخیر با توجه به توسعه و گسترش شهرها و افزایش سرعت ساخت و سازهای شهری به دلیل انجام گودبرداری های غیر اصولی در موارد متعددی شاهد فروریختن

دیتیل های ساختمانی آزمون نظام مهندسی

دیتیل های ساختمانی آزمون نظام مهندسی

عناصر و جزئیات آزمون نظام مهندسی بخش قابل توجهی از سوالات آزمون نظام مهندسی به دیتیل های ساختمانی اختصاص یافته است، از طرفی عدم معرفی یک منبع مشخص برای دیتیل های آزمون نظام مهندسی، داوطلبان را دچار سردرگمی کرده است.

دانلود منابع معتبر آزمون نظام مهندسی

دانلود منابع معتبر آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی در هر دوره از آزمون نظام مهندسی فهرست مواد آزمون در سامانه آزمون های ورود به حرفه مهندسان درج می شود. بخش اعظم مواد این آزمون را مباحث مقررات ملی ساختمان تشکیل میدهند. اما برای بخش