مدیریت پروژه, نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

راهنمای کاربرد بیمه های مهندسی و بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

کاربرد بیمه های مهندسی در پروژه های زیربنایی وعمرانی

رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه در کشور، نیازمند حمایت و حفظ سرمایه های ملی است. بیمه از ابزارهای مهم توسعه است که اتکا به آن در بخش های مختلف از جمله طرح ها و پروژه های زیربنایی اجتناب ناپذیر است. با وجود پیشرفت های بسیار در راهبری و ساخت پروژه های بزرگ و پیچیده در کشور، بکارگیری بیمه نامه مناسب به منظور جبران خسارت های احتمالی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. با هدف رفع کاستی ها و همگامی و هماهنگی با آموزه های ملی و جهانی به دست آمده از کاربرد بیمه های مهندسی در پروژه های زیربنایی وعمرانی، امور آب و آبفای وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تدوین راهنمای کاربرد بیمه های مهندسی و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان( تهیه ارزیابی، دریافت خسارت) را به صورت نشریه مستقل با  هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را برای تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود.

 

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

ساخت و بهره برداری از پروژه ها و طرح های مهندسی و زیربنایی نیازمند سرمایه گذاری و صرف وقت و هزینه ها ی بسیار مالی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی است. مدیریت صحیح در تمام طول دوره ساخت و نیز دوره بهره برداری نقش مهمی در به ثمر نشاندن این گونه کارها دارد. پروژه ها در دوره عمر خود با خطرات و ریسک ها ی بسیار روبرو هستند که می بایست برای مقابله با آنان اقدامات ویژه ای اندیشیده شود. یکی از مهم تر ین مباحث در مدیریت پروژه چگونگی رفتار و واکنش به ریسک ها در دوران مختلف پروژه از آغاز تا پایان دوره ساخت و نیز دوره بهره برداری است که « مدیریت ریسک »  شناخته می شود. مدیریت ریسک برخورد هوشمندانه با مخاطرات و عدم اطمینان های پیش رو است به که با اتخاذ شیوه های گوناگون سبب می گردد خسارات و مشکلات احتمالی به بهترین روش مدیریت و پاسخ داده شود. یکی از مهم ترین اقدامات برای مقابله با خطرات، انتقال خسارات احتمالی به خارج از مجموعه است که بیمه نمودن پروژه شناخته شده ترین راه حل آن است.

 

پوشش های بیمه های مهندسی

پروژه ها و محصولات آن ها اعم از ساختمان، سد، تونل، راه، خطوط انتقال آب و نیرو، نیروگاه، کارخانه، خطوط تولید، ماشین آلات، کالاهای تولید و انبار شده، تجهیزات و … نیاز به انواع پوشش های بیمه ای دارند . در این بین دوره اجرای پروژه ها پرمخاطره ترین دوره در طول عمر یک پروژه تلقی می گردد. بر این اساس برحسب منشا بروز خسارت که می تواند ناشی از عملیات موضوع پیمان یا حوادث طبیعی، سرقت، آتش سوزی، مخاطرات ویژه و نظایر آن باشد، می توان عملیات موضوع پیمان، ماشین آلات، مصالح پای کار، اجناس به کار رفته، تاسیسات و املاک مجاور کارگاه (متعلق به صاحب کار)، اشخاص ثالث و اموال آن ها و غیره را بیمه کرد تا در صورت بروز خسارت، مدیریت توان بازسازی و یا پرداخت خسارات را داشته باشد و در فعالیت آن یا بهره برداری از محصول پروژه خللی به وجود نیاید.

 

راهنمای کاربرد بیمه های مهندسی و بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)

با وجود پیشرفت های بسیار در صنعت ساخت کشور و توانایی در ساخت سازه ها و پروژه های پیچیده ، متاسفانه بیمه نمودن صحیح و استفاده مناسب از بیمه نامه به منظور جبران خسارت های احتمالی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. علی رغم آشنایی کلی دست اندرکاران صنعت ساخت و بهره برداران با بیمه، به دلیل عدم آموزش و نیز عدم توجه به ضرورت تهیه پوشش بیمه ای مناسب شاهد ورود خسارت های بسیار به پروژه های زیربنایی و مهم کشور هستیم که به دلیل نقص در تامین پوشش بیمه ای آسیب های وارده به طور مناسب جبران نمی شوند و به این خاطر تاخیر و اختلال در اجرای کار به وجود می آید که ممکن است موجب از بین رفتن توجیه اقتصادی و حتی فنی و اجتماعی برای تکمیل پروژه و بدون استفاده ماندن سرمایه گذاری های انجام شده گردد. در تحقیقی که سال های قبل انجام شده است نشان می دهد، تنها حدود بیست درصد از خسارت های درخواست شده توسط بیمه گذاران بیمه های مهندسی منجر به پرداخت خسارت توسط بیمه گران شده که نشان دهنده وجود اشکالات پایه ای در تهیه بیمه نامه ها و عدم توجه به کلوزها و شرایط خصوصی بیمه نامه هایی است که اغلب توسط بیمه گذاران تهیه شده است.

 

نشریه ۷۶۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ازاین رو، ضرورت تدوین راهنمایی به منظور آشنایی مدیران، کارشناسان و بدنه اجرایی پروژه های زیربنایی و عمرانی با جایگاه و مفاهیم بیمه و ارائه روشی کاربردی برای تهیه بیمه نامه های مورد نیاز اعم از بیمه های مهندسی و بیمه میئولیت مدنی کارفرما به شدت احساس می گردید . بذر اولیه تهیه این راهنما در گردهمایی های تخصصی « دانش توسعه »  که به صورت فصلی و در سطح معاونان طرح و توسعه بخش آب وزارت نیرو با محوریت« معاونت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران » و به منظور تبادل تجربیات و به اشتراک گذاری دانش و گسترش فرهنگ مدیریت دانش برگزار می شود ، نهاده شد . پس از آن با توجه به استقبال کارشناسان و مدیران بخش های مختلف از موضوع جایگاه بیمه در طرح ها ی عمرانی و دوره بهره برداری از تاسیسات ساخته شده، راهنمای بیمه های مهندسی به منظور کمک به کلیه دستاندرکاران مرتبط تهیه گردید. یادآور می گردد در کنار توضیحات ارائه شده درباره کلوزهای بیمه های مهندسی، بیمه گذاران می بایست متن کامل کلوزها را مطالعه و با توجه به شرایط پروژه یا ساختمان ها و تاسیسات خود تصمیم گیری نماید. در این راهنما به منظور جلوگیری از به درازا کشیده شدن مطالب سعی گردیده از توضیحات غیرضروری خودداری شود.

هدف

این راهنما کوشش دارد ضمن آشنا نمودن مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران و ذینفعان با جایگاه و مفاهیم بیمه، روشی کاربردی برای تهیه بیمه های مهندسی و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما که برای روژه های زیربنایی و عمرانی ضروریست ارائه نماید.

دامنه کاربرد

این راهنما قابلیت استفاده برای طیف گسترده ای از مخاطبان به ویژه در طرح های در حال ساخت و نیز پروژه ها و تاسیسات در دست بهره برداری را دارد. بارزترین ویژگی این راهنما ارائه توضیحات مفید در باره کلوزهای مهم بیمه های مهندسی و تهیه فرم ها و جدول هایی برای شناسایی خطرات هر پروژه و کمک به تصمیم گیرندگان برای انتخاب پوشش های بیمه ای مورد نیاز به کمک جدول ها و فلوچارت های منحصر به فرد آن می باشد.

فهرست مطالب

راهنمای کاربرد بیمه های مهندسی و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان مشتمل بر هشت فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول: بیمه و مدیریت ریسک

فصل دوم: جایگاه بیمه در طرح های عمرانی و زیربنایی

فصل سوم: تعاریف و مفاهیم بیمه های مهندسی

فصل چهارم: بیمه های مهندسی

فصل پنجم: کلوزهای بیمه مهندسی

فصل ششم: تهیه بیمه مهندسی

فصل هفتم: دریافت خسارت بیمه ای

فصل هشتم: الحاقیه های بیمه مهندسی

پیوست ۱- فلوچارت تهیه بیمه نامه

پیوست ۲- فلوچارت دریافت خسارت

پیوست ۳- پرسش نامه بیمه تمام خطر پیمانکاران

پیوست ۴- شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران

پیوست ۵- شرایط عمومی بیمه تمام خطر نصب

پیوست ۶- شرایط عمومی بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای کارفرما در مقابل کارکنان

پیوست ۷- قانون بیمه

 

راهنمای کاربرد بیمه های مهندسی و بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)

دانلود نشریه ۷۶۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

دیدگاه بگذارید

avatar